Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Financial Life Plan B.V.

Artikel 1: Identiteit van de onderneming

Financial Life Plan B.V., handelend onder de naam ‘Financial Life Plan’ (hierna: Financial Life Plan) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder KvK-nummer 92782582

Vestigingsadres:

  • Heiberg 10
  • 5504 PB  Veldhoven

Bereikbaarheid:

E-mail: info@financiallifeplan.nl

Website: www.financiallifeplan.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Financial Life Plan en zijn opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoering van trainingen, cursussen, masterclasses, evenementen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

2.2. In de hierop volgende tekst draagt de naam “Financial Life Plan” de volgende betekenis: “Financial Life Plan en de voor de uitvoering van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Financial Life Plan deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de werknemers van Financial Life Plan en zijn directie.

2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgevers worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Financial Life Plan en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9. Indien Financial Life Plan niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Financial Life Plan in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Inzage algemene voorwaarden

3.1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Financial Life Plan voordat de overeenkomst van opdracht op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Financial Life Plan zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Offertes en overeenkomsten

4.1. Alle door Financial Life Plan gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Financial Life Plan is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Financial Life Plan is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4.2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.3. Naast de voorwaarde in het vorige lid, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Financial Life Plan een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Financial Life Plan Het is ook mogelijk dat Financial Life Plan in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

4.4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Financial Life Plan een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Financial Life Plan op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Financial Life Plan de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

4.5. Als Financial Life Plan de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Financial Life Plan aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

4.6. Financial Life Plan kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of typefout bevat.

Artikel 5: Rechten en plichten

5.1. Bij elke overeenkomst tussen Financial Life Plan en haar opdrachtgever verplicht Financial Life Plan zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Financial Life Plan kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand wordt gebracht.

5.2. Met elke overeenkomst tussen Financial Life Plan en haar opdrachtgever verbindt Financial Life Plan zich tot een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Financial Life Plan zich als opdrachtnemer niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

5.3. Financial Life Plan heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Financial Life Plan gesloten overeenkomst. Financial Life Plan verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen garanderen.

5.4. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortschietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

5.5. Als Financial Life Plan voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Financial Life Plan van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en volledig te verlenen.

Artikel 6: Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

6.1. Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig is, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Financial Life Plan mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

6.2. Financial Life Plan plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Financial Life Plan in de volgorde waarin de aanmeldingen hebben plaatsgevonden.

Artikel 7: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s

7.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Financial Life Plan kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

7.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Financial Life Plan en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

7.3. In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.4. Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Financial Life Plan een bedrag van 75% van de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.

7.5. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen vergoeding aan Financial Life Plan te betalen.

7.6. Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen vergoeding aan Financial Life Plan te betalen voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

8.2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

8.3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, overlijden, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk en iedere andere omstandigheid waarbij niet verwacht kan worden dat partijen nog in staat zijn om de overeenkomst na te komen.

Artikel 9.: Honorarium & betalingsvoorwaarden

9.1. Het honorarium van Financial Life Plan bestaat uit, tenzij anders overeengekomen, een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Financial Life Plan, gewerkte tijdseenheid.

9.2. Alle door Financial Life Plan opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

9.3. Alle door Financial Life Plan opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

9.4. Betalingen moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

9.5. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Financial Life Plan in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

9.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

9.7. Indien op verzoek van de opdrachtgever door Financial Life Plan zo nodig

specialistische werkzaamheden in onder aanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

9.8. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Financial Life Plan hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10: Zekerheidsstelling voor Openstaande Vorderingen

10.1 In het geval Opdrachtgever een openstaande factuur heeft die niet is voldaan binnen de overeengekomen betalingstermijn, behoudt Financial Life Plan zich het recht voor om zekerheden te verlangen teneinde de betaling van dergelijke vorderingen te waarborgen.

10.2 De specifieke vorm en omvang van de te stellen zekerheid wordt door Financial Life Plan, naar eigen inzicht bepaald, rekening houdend met de aard van de diensten, de hoogte van de openstaande vordering, de financiële situatie van de opdrachtgever, en andere relevante omstandigheden.

10.3 De vereiste zekerheid kan onder meer, maar niet uitsluitend, de vorm aannemen van een garantie, borgtocht, pandrecht, hypotheek, of een andere vorm van zekerheid zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

10.4 Indien opdrachtgever nalaat om de vereiste zekerheid te stellen binnen een redelijke termijn zoals vastgesteld door Financial Life Plan, behoudt Financial Life Plan zich het recht voor om verdere diensten op te schorten tot de zekerheid naar behoren is verstrekt, of om het contract te ontbinden in overeenstemming met de relevante bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

10.5 Financial Life Plan zal redelijke inspanningen leveren om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de noodzaak om een zekerheid te stellen. Het niet tijdig ontvangen van dergelijke kennisgeving ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting om de vereiste zekerheid te verstrekken.

10.6 Alle kosten die verbonden zijn aan de zekerheidsstelling zullen voor rekening van  opdrachtgever zijn.

10.7 Het is opdrachtgever verboden om de verstrekte zekerheden te vervreemden of te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Financial Life Plan.

Deze bepalingen gelden zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat Financial Life Plan ter beschikking heeft onder de toepasselijke wetgeving, deze Algemene Voorwaarden of de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 11: Intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1. De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering door Financial Life Plan aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

11.2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering van door Financial Life Plan aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Financial Life Plan voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. Indien Financial Life Plan aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2. Financial Life Plan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Financial Life Plan is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3. Financial Life Plan is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Financial Life Plan en haar medewerkers.

12.4. Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Financial Life Plan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Financial Life Plan bij de opdrachtgever verricht heeft, valt niet toe te rekenen aan Financial Life Plan

12.5. Wanneer Financial Life Plan is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

12.6. De totale vergoeding van Financial Life Plan aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de aankoopsom van het product en/of factuurwaarde van de dienst, met een maximum van € 2.500, – voor alle producten en diensten bij elkaar.

Artikel 13: Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. Hieronder valt ook de kennis en kunde die wordt aangeleerd voor het beheren van gelden, beleggen van gelden en andere soortgelijke handelingen die betrekking hebben op het leeraanbod van Financial Life Plan

13.2. Als Financial Life Plan op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Financial Life Plan zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Financial Life Plan niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 14: Persoonsgegevens

14.1. Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, verleent de opdrachtgever Financial Life Plan bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Financial Life Plan beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 15: Onlineproducten

15.1. Financial Life Plan verkoopt onlineproducten zoals masterclasses/cursussen. Deze onlineproducten dienen om kennis te verschaffen omtrent de financiële markt en alle daarbij behorende aspecten. De klant dient te allen tijde met een erkende financiële adviseur mogelijke acties na te rekenen en uit te voeren.

15.2. Financial Life Plan verkoopt onlineproducten zoals masterclasses/cursussen. Acties die de opdrachtgever/ deelnemer neemt op basis van de informatie uit het onlineproduct zijn volledig voor zijn eigen rekening. Daarbij vallen de gevolgen van de acties van de opdrachtgever niet onder de aansprakelijkheid van Financial Life Plan. Financial Life Plan is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gegeven informatie in het onlineproduct en de acties van de opdrachtgever/ deelnemer.

15.3. Bij de verkoop van sommige onlineproducten zoals de masterclasses en/of cursussen kan de mogelijkheid worden geboden, indien expliciet aangegeven, om na het volledig (80+%) doorlopen van het onlineproduct de investering volledig of deels als korting te krijgen op een 1-op-1 traject dat daarna volgt met diezelfde opdrachtgever/ deelnemer. Deze korting is dan in de vorm van een tegoedbon. Enkel op deze manier kan de klant een teruggave verwachten van zijn investering. Financial Life Plan zal het geld nooit teruggeven na het volledig (80+%) doorlopen van het onlineproduct en er wordt niet de keuze gemaakt om door te gaan met het 1-op-1 traject. De tegoedbon is enkel te gebruiken voor het 1-op-1 traject en nooit voor andere producten van Financial Life Plan, tenzij anders aangegeven door Financial Life Plan De tegoedbon kan nimmer ingewisseld worden voor geld.

15.4. De verkregen tegoedbon is na uitgifte maximaal twee jaar geldig, of indien Financial Life Plan geen ruimte heeft om de tegoedbon te accepteren en de opdrachtgever te voorzien van het 1-op-1 traject, dan is de tegoedbon net zo lang geldig tot degene het 1-op-1 traject afneemt. De opdrachtgever en dus houder van de tegoedbon dient wel binnen twee jaar na aanschaf contact op te nemen met Financial Life Plan voor de uitvoering van het 1-op-1 traject. Indien dit niet gebeurt dan vervalt de tegoedbon. Bewijsplicht hiervan ligt bij de opdrachtgever.

15.5. De uitgiftedatum van de tegoedbon is gelijk aan de datum op de factuur van het aangeschafte onlineproduct. De driejarige geldigheid wordt berekend vanaf de uitgiftedatum en dus de datum op de factuur. 

15.6 Indien de term Levenslang wordt gebruikt, dan is dit levenslang totdat Financial Life Plan ermee stopt, de eigenaar Roy Geraerts ermee stopt of indien een derde partij die wordt gebruikt voor de uitvoering ermee stopt.

Artikel 16: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van onlineproducten

16.1. Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Financial Life Plan kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

16.2. Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een onlineproduct zoals een masterclass of cursus op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, dan is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Financial Life Plan en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

16.3. In het geval van lopende of open onlineproducten is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

16.4. Bij onlineproducten zoals de masterclasses en cursussen geldt alleen de ‘14 dagen geld terug garantie’ mits de voortgang van de opdrachtgever bij de cursus lager is dan 25%. Bij een voortgang van meer dan 25% is er geen enkel recht op teruggave. De opdrachtgever heeft dan immers al meer dan een kwart van het onlineproduct doorlopen.

Artikel 17: Privacy

17.1 Financial Life Plan respecteert de privacy van opdrachtgever. Financial Life Plan zal de persoonsgegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Financial Life Plan is in te zien. Opdrachtgever stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

18.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Financial Life Plan aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar opdrachtgever onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Financial Life Plan is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

Scroll naar boven